Nasjonale prøver 2020

Informasjon om Nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomført i perioden 31.august til 25. september. Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å løse en prøve i engelsk.
8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning.

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.
Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre.

  • Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.
  • Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning.

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Prøvene er elektroniske, og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal elevene velge et av flere svaralternativer.

Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Man må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon man har om skolen, kommunen og elevene.  

Til toppen