Organisering og friminutt

Innhold

Alle elevene begynner kl. 08.20 og slutter kl. 14.00 hver dag.

Vi er nå til sammen fjorten klasser som fordeler seg med fem klasser på 8. og 9. trinn og fire klasser på 10. trinn . Hver morgen starter med et morgenmøte hvor en av kontaktlærerne møter elevene i kontaktgruppa eller i klassen. Her gjennomgås dagen, beskjeder gis og elevene har anledning til å ta opp saker med læreren.

Skolen tilbyr frivillig leksehjelp rett etter skoletid på mandag og torsdag.

Hvert trinn ledes av en teamleder som har et hovedansvar for den pedagogiske utviklingen på trinnet.

Tirsdag og onsdag etter skoletid har lærerne utviklingstid og samarbeidstid, enten i form av trinnmøter hvor alle lærerne på trinnet er samlet, datateam hvor faglærerne er samlet for å samarbeide om elevenes faglige utvikling eller utviklingstid for hele personalet.

I tillegg har lærerne samarbeidstid med lærere som de deler fag og klasse med.

Organisering av undervisningen

Skolen arbeider for tilpasset opplæring og vurdering for læring. Vi har valgt å styrke basisfagene norsk, matematikk og engelsk ved å ha to lærere i de fleste timer i disse fagene.

I tillegg er det mindre grupper i fagene mat og helse, musikk, kunst og håndverk, svømming, utdanningsvalg og noen av naturfagstimene på 9. trinn.

Voksne i friminuttene

Skolen har utarbeidet en oversikt over voksne som har tilsyn med elevene i friminuttene. Å være med elevene i friminuttene er en verdifull arena for å gi råd og veiledning til elever omkring skolens verdier, og det vil virke forebyggende i arbeidet for et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Derfor setter vi noen krav til oss selv:

  • vi er aktivt til stede, og vi oppsøker elever
  • vi møter presis
  • vi bruker gul vest for å være synlige for elevene
  • vi oppsøker kritiske områder hvor vi vet at konflikter kan oppstå
  • vi forsøker å ”lese” situasjoner og ligger gjerne forkant
  • vi bruker tid til den gode samtalen
  • vi roser positiv atferd
Til toppen