Tilrettelegging skriftlig eksamen 2024

Innhold

Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen kan du søke om dette. Søknadsfristen er 9. april.

Informasjon om mulighet for særskilt tilrettelegging av eksamen

Det er kun noen elever som har krav på en form for tilrettelegging jf. forskrift til opplæringsloven § 3–29, og i all hovedsak kun i forbindelse med skriftlig eksamen. Særskilt tilrettelegging til eksamen skal avhjelpe sykdom (f.eks. allergi) eller funksjonsnedsettelse, men ikke manglende kompetanse i fag. 

Alle elever vil ha muligheten til å få lest opp eksamensoppgavene digitalt, så dette behøver du ikke søke om. Andre tilrettelegginger kan være å få lengre tid, å få bruke “tale-til-tekst-program” eller å få oppgavene på tegnspråk eller punktskrift.

Søknad

Søknad om tilrettelegging av eksamen må være skriftlig. Frist for å søke er tirsdag 9. april.
I søknaden må det stå hvilke tilrettelegginger det søkes om, samt på hvilket grunnlag det søkes.

Forskrift til opplæringsloven

Forskrift til opplæringsloven § 3 – 29 sier følgende: “Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til statsforvaltaren. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.”

Til toppen