Viktig informasjon til elever og foresatte: Vitnemål, karakterer, klagerett og fravær.

Innhold

Her finner du det meste du trenger å vite om vitnemål, standpunktkarakterer, klagerett og søknad om fratrekk av fravær. Våren 2023.

Hva er standpunktkarakterer?

Standpunktkarakterer er avsluttende karakter i alle fag (sluttvurdering) med karakterskala 1-6, samt orden og atferd (lite god-nokså god-god). I fagene baseres standpunktkarakterer på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser elevens kompetanse i faget. Underveisvurdering kan trekkes inn i sluttvurderingen. Standpunktkarakter skal uttrykke elevens faglige nivå når opplæringen avsluttes.

Når gis standpunktkarakter?

Det gis standpunktkarakterer som sluttvurdering ved avsluttende 9. trinn i følgende fag:

  • mat og helse
  • musikk

 

For 10. trinn gis det standpunktkarakter i alle øvrige fag. Unntak er valgfag.

Standpunktkarakterer i valgfag

En elev skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Eleven kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes ikke valgfaget etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller eleven kan ha hatt flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, og det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Når det er bestemt at en elev skal fortsette opplæring i samme valgfag neste skoleår, er ikke karakteren en standpunktkarakter, og eleven har ikke klagerett. Dersom eleven bytter valgfag, har eleven klagerett på karakteren.

Publisering av standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer blir publisert i Visma 31.05. 2023 kl. 14.00.

Klagerett

 Klagen må være skriftlig og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva det klages på, og klagen bør inneholde relevant informasjon og begrunnelse for klagen. Det er ti dagers klagefrist på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, fristen gjelder fra dagen karakterene er gjort tilgjengelig. Frist for å klage på standpunktkarakterer i 2023 er 10. juni. Klagen skal sendes til skolen.

Vitnemål og vitnemålsutdeling

Torsdag 15. juni arrangerer skolen en høytidelig seremoni med vitnemålsutdeling for elever på 10. trinn og deres foreldre.

I år faller sensuren av eksamenskarakterer uken etter siste skoledag, elevene vil derfor få utdelt en karakterutskrift på vitnemålsutdelingen. Fullverdig vitnemål hentes derfor på skolen når disse er klare, mer informasjon om dette kommer.

Fravær på vitnemålet

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev eller foresatte kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det, og søknad må sendes til skolen. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål sendes til rektor trude.cecilie.hasle@larvik.kommune.no

 

 

 

Til toppen