Vitnemål, karakterer, klagerett og fravær

Innhold

Viktig informasjon til elever og foresatte. Her finner du det meste du trenger å vite om vitnemål, standpunktkarakterer, klagerett og søknad om fratrekk av fravær. Våren 2024.

Hva er standpunktkarakterer?

Standpunktkarakterer er avsluttende karakter i alle fag (sluttvurdering) med
karakterskala 1-6, samt orden og atferd (lite god-nokså god-god). I fagene
baseres standpunktkarakterer på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet
viser elevens kompetanse i faget. Underveisvurdering kan trekkes inn i
sluttvurderingen. Standpunktkarakter skal uttrykke elevens faglige nivå når
opplæringen avsluttes.

Når gis standpunktkarakter?

Det gis standpunktkarakterer som sluttvurdering ved avsluttende 9. trinn i
følgende fag:

  • mat og helse
  • musikk

For 10. trinn gis det standpunktkarakter i alle øvrige fag. Unntak er valgfag.

Standpunktkarakterer i valgfag

En elev skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Eleven kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes ikke valgfaget etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én
karakter, eller eleven kan ha hatt flere valgfag og flere karakterer. Alle
karakterene skal stå på vitnemålet, og det blir beregnet et gjennomsnitt som
teller ved opptak til videregående opplæring.

Når det er bestemt at en elev skal fortsette opplæring i samme valgfag neste skoleår, er ikke karakteren en standpunktkarakter, og eleven har ikke
klagerett. Dersom eleven bytter valgfag, har eleven klagerett på karakteren.

Publisering av standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer for 10. trinn blir publisert i Visma 03.06.24 kl. 12.00.
Standpunkt for 9. trinn er 11.06.24 kl. 12.00.

Klagerett

Klagen må være skriftlig og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå
fram hva det klages på, og klagen bør inneholde relevant informasjon og
begrunnelse for klagen. Det er ti dagers klagefrist på standpunktkarakterer
og eksamenskarakterer, fristen gjelder fra dagen karakterene er gjort
tilgjengelig. Frist for å klage på standpunktkarakterer i 2024 er 14. juni for 10. trinn og 21. juni for 9. trinn.  Klagen skal sendes til skolen.

Vitnemål og vitnemålsutdeling

Torsdag 20. juni arrangerer skolen en høytidelig seremoni med vitnemålsutdeling for elever på 10. trinn og deres foreldre.

I år faller sensuren av eksamenskarakterer siste skoleuke, elevene vil derfor få utdelt en karakterutskrift på vitnemålsutdelingen. Fullverdig vitnemål hentes derfor på skolen når disse er klare, mer informasjon om dette kommer.

Fravær på vitnemålet

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev eller foresatte
kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at
fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det, og søknad må sendes til skolen. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål sendes til rektor
trude.cecilie.hasle@larvik.kommune.no

Til toppen