Satsningsområder

Innhold

Satsingsområde 1: Vurdering for læring

Skolen var i den nasjonale satsinga vurdering for læring i perioden 2013-2014. Skolens målsetting er å videreutvikle lærernes vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring.

Hva er vurdering for læring?

Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring.

Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd og om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet, er viktig for å fremme læring. Disse prinsippene er nedfelt i forskrift til opplæringsloven som rettigheter for elever og lærlinger. Prinsippene kan bidra til at både lærer/instruktør og elever/lærlinger får mulighet til å påvirke undervisningen ved hjelp av kommunikasjon og dialog

Se www.udir.no/vfl for mer informasjon om vurdering for læring.

Satsingsområde 2: Kompetanseheving i klasseledelse

Fra høsten 2013 deltok skolen i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Formålet med satsingen har vært å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk og variert, elevene skal oppleve mer mestring og bli mer motiverte.

Hva er klasseledelse?

Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse.

Satsingsområde 3: Realfag

Larvik kommune er eneste realfagskommune i Vestfold, og Hedrum ungdomsskole er en av skolene i Larvik som er med i denne satsinga. Det overordna målet er å øke kunnskapen og gleden over realfag hos barn og unge.

Realfagslærere hos oss er med i faglige nettverk med andre realfagslærere, det har vært mange gode kurs for lærerne, vi har kjøpt inn en god del nytt utstyr, vi har arrangert matematikkens dag, vi har fått en kubikkstein i skolegården - og alt er for at elevene skal øke kunnskapen og gleden over realfag.

Til toppen