Informasjon om klageretten

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Klagen må være skriftlig og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva det klages på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen. Klagen skal sendes til skolen.

Klagefristen er ti dager fra eleven fikk vite karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Hvis elev eller foreldre ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, er klagefristen ti nye dager som regnes fra den dagen eleven eller foreldrene mottar begrunnelsen fra skolen.

I år gjelder disse klagefristene:

 Standpunktkarakterer 

 Gjøres kjent 3. juni 

 Klagefrist 13. juni 

 Orden og oppførsel

 Gjøres kjent 17. juni

 Klagefrist 27. juni

 

Det gis standpunktkarakterer på slutten av 9. trinn i følgende fag:

  • mat og helse
  • musikk

For 10. trinn gis det standpunktkarakter i alle øvrige fag.

Klagerettbestemmelser på karakter i valgfag

En elev skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Eleven kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes ikke valgfaget etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller eleven kan ha hatt flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, og det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Når det er bestemt at en elev skal fortsette opplæring i samme valgfag neste skoleår, er ikke karakteren en standpunktkarakter, og eleven har ikke klagerett. Dersom eleven bytter valgfag, har eleven klagerett på karakteren.

Trykk her for mer informasjon om klageretten 2021.

 

Vennlig hilsen
Trude Cecilie Hasle
rektor

 

Til toppen